hieu-nguyen.cao@anhvu.com.vn

Nigeria dự kiến sản lượng dầu tăng 22% vào cuối năm nay

( 04-12-2016 - 11:08 PM ) - Lượt xem: 433

Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria dự kiến tốc độ sản xuất dầu mỏ của họ tăng vọt 22% vào cuối năm nay thành 2,2 triệu thùng/ngày từ những mức hiện nay, ông hy vọng một hiệu lực bất khả kháng với tất cả các giếng dầu sẽ được dỡ bỏ vào tháng 12 hay tháng 1 tới.

2016 Copyright © Anh Vu. Design by nina.vn